اس ام اس جدید تنهايي دی ماه 94

0.648461001322840137_

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود

این روزها برای گرفتن خبری از من عجیب صبور شده ایوقتی کسی دیربه دیر ازم یاد می کنه

نگرانش نمی شم حتما شاد بوده از یادش رفتم!

چوپان قصه ی ما دروغگو نبود

او تنها بود و از فرط تنهایی فریاد گرگ سرمی داد

افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد

و در پی گرگ بودند و در این میان فقط گرگ فهمید که چوپان تنهاستپیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند

بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند

شمع این مساله را بر همه کس روشن کرد

که توان تا به سحر گریه ی بی شیون کرد
من همان برگم که بر روی درخت

لرزم از برد چنین پاییز سخت

در نهایت باید افتاد و گریست

به درخت گفت خداحافظ و رفت
من از اعدام نمی ترسم!

نه از چوبش نه از دارش

من از پایان بی دیدار می ترسمچهار تا رفیق فابریک دارم

حسرت ، غم ، ماتم و تنهایی

بهشون سفارش کردم تحویلت نگیرند

هیچوقت نفهمیدم

که چرا درست همان کسی که فکر می کنی

باهمه فرق داره یک روز مثل همه تنهات می ذاره

نیمکت باهم بودن من تنهاست

من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved