اس ام اس و جملات دلتنگی عاشقانه اردیبهشت 94

love-sms-94

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم

تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی !اس ام اس دلتنگیدر جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد

در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است

همیشه دلتنگ تواماس ام اس دلتنگی


دلتنگ دیدار تو ام

ای ماه شهر آرای من

ای چشم های روشنت

آیینه ی فردای مناس ام اس دلتنگیدلم تنگ است

دلتنگ بودن در کنارت

از جام عشقت،سر کشیدن

با بوسه های گرم مهرت

از کنج غم ها، پر کشیدناس ام اس دلتنگیتو که می آیی

پنجره ای باز می شود

پرده بی رنگ دلتنگی

کنار می رود

آرام میان جانم

خانه می کنیاس ام اس دلتنگیدلتنگ تر از آن که دلم را بشکانی

من آمده ام یا نشود یا نتوانی

من آمده ام تا که به چشم تو بدوزم

چشم های شکست خورده ی رویای جوانیاس ام اس دلتنگیبی حوصله ام

دست خودم نیست

کمی دلتنگ فردایم

فردایی

که تومی آیی

شاید

من نباشماس ام اس دلتنگیاین اشک های بی دلیل من

باز هم تو را بهانه می کنند!

می بینی چه شادمان بر سرسره گونه های من میلغزند؟!

حق دارند،آخر از زندان دلتنگی من،این بار هم گریخته انداس ام اس دلتنگیچه شده ست مرا که اینسان به یکباره

همچون آهویی افتاده ام به دام دلتنگی؟

حس غریبی ست، آری،‌ هوای گریه دارم باز

افسوس! که اشکم شده است حرام دلتنگیاس ام اس دلتنگینه از رومم  نه از زنگم

همان بی رنگ بی رنگم

بیا بگشای در بگشای دلتنگم


Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved