اس ام اس و پیامک عاشقانه و غمگین تیر 94

1-189

اس ام اس عاشقانه

یاد گرفتـــه ام

انسان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم

بـه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه

هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکنـد ..!

اس ام اس عاشقانه

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو

از چشــمان ِ تــو

لــذت بخــش اســت!

گــویــی تیــله ای

از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد!

بـــانـــو!

بــا مــردی کــه تیــله هــای

بسیــار دارد،

مــی آیــی؟

اس ام اس عاشقانه

در زندگی

هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری

زیرا برای راضی نگه داشتنش

حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی…

اس ام اس عاشقانه

چه سر به راه است …

دلتنگی را میگویم !

از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …

اس ام اس عاشقانه

امروز خاطراتت را سوزاندم

اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد

اس ام اس عاشقانه

دلــــــم

اگـــر بــرای ِ تــو تـنگ مـی شــود

ببخـش !

روزم ایـن گـونه ، قـشنـگ مـی شـود . . .

اس ام اس عاشقانه

نمى دانم چه رابطه ایست …؟

بین نبودنت با رنگ ها …!

دلتنگ تو که میشوم!

زندگى ام،

سیاه مى شود!

اس ام اس عاشقانه

چشمهای تــو

یک مرضِ مسری دارند

هربار نگاه می کنم …

تب می کند

وجودم …

اس ام اس عاشقانه


چقدر نگاه کردن به چشم هایت واگیر دارد!
هر بار که نگاهت می کنم
پر میشوم از عشق..!

اس ام اس عاشقانه

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی

دیدار دوباره است !

اس ام اس عاشقانه

وقتی قلم به دست می گیرم و از تو می نویسم…

دلتنگی چه مزه ی شیرینی دارد!

اس ام اس عاشقانه

پاهایت را بگذار اینجا…

درست روی قلبم…

ببخش مرا …

چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم …

آهسته قدم بردار اینجا…

تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!

اس ام اس عاشقانه

قلمم آب میشود

از داغیِ

عاشقانه های مکرری

که برایت

می نویسم…

اس ام اس عاشقانه

دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت ..

کــه تــــا آخــــریــــن لـــبــخـنـد مــــن کـــش مــــی آیــــد ؛

تـــو لــب بـــــرمــیــچــیـنــــی

و مـــن ..

جـــایی مـــیـــان آســـمـــان و زمـــیـــن ..

مـعـلق می شــــوم ..

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved