اس ام اس فلسفی جالب و جدید آذر 94

th
دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند

نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند

دور وبل

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور

و پرمسئوليت است هنر كوچكي نيست

نيچه

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

ارزش انسان به داشته هايش نيست

به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد

جبران خليل جبران

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

مي توان حقيقتي را دوست نداشت

اما نمي توان منكر آن شد

روسو

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد

ناپلئون هيل

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست

سعي كنيم جاي واقعي خود را پيدا كنيم

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

هر اقدامي اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر مي رسد

كارلايل

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

آدمي ساخته افكار خويش است فردا همان خواهد شد

كه امروز مي انديشيده است

موريس مترلينگ

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است

روسو

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد

موجودي زنده محسوب نمي شود

مونتسكيو

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

زندگي دشمن شما نيست

اما طرز فكرتان مي تواند دشمن شما باشد

ريچارد كارسون

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي

اميد بايد با حركت توأم باشد

محمد اقبال

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد

سعي و عمل ديگر معني نداشت

موريس مترلينگ

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود

جبران خليل جبران

اين كه چقدر زمان داري مهم نيست

چگونه مي گذراني مهم است

لينكلن

««« اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید »»»

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود

مگر زماني كه اراده اش ضعيف باشد

ادكارآلن پو

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved