متن های زیبا و عاشقانه درباره کاکتوس مرداد 95

zAhra, [۳۱.۰۷.۱۶ ۲۰:۲۲]

cactus4

نگاهم که می کنی
حسی آمیخته به عشق و درد
شبیه حس دختری که
روی کاکتوس باله می رقصد
وجودم را فرا می گیرد
کاش نگاهت
به بدخلقی گرمایِ اَمرداد نبود


zAhra, [۳۱.۰۷.۱۶ ۲۰:۲۲]
گاه هوای خاطر ای
و گاه گاه اشکی بر مزار زرد ونارنجی یک مجنون
که سبز بود
و سربلندو
پریشان..
و گاه و بیگاه به یاد آوردن راهی که گذشت..
در هوایی تلخ
خوب یاد دارم
که هوای مجنون ها بهاری بود
زمین اما سخت کویری
مجنون ها به کار ما نیامدند
خدا میداند
کاکتوس ها شاید….

.

.

.

.

zAhra, [۳۱.۰۷.۱۶ ۲۰:۲۲]
تو کاکتوس را میشناسی؟
نماد عشق است
لباس سبز به تن دارد
مقاومت میکند
سختی میکشد
گریه میکند
و گاهی
میخندد
آری من هستم

..

.

.

zAhra, [۳۱.۰۷.۱۶ ۲۱:۱۳]
آی کاکتوس های عاشق
ریشه در خاک نشانید
و در سکوت مبهم خود فرو روید
بنگرید
که چگونه جرعه ها ستاندند
و نواهای خسته تان را خموش گردانیدند؛
در پس پنجره های فولادیتان
زنجیر ها به پای نشاندند
و چشمهایتان را به سخره گرفتند
و گفتند
مگر کاکتوس ها عاشق میشوند؟!
آی کاکتوس های عاشق
عشق را فریاد زنید
به ژرفای دستان همیشه سبزتان
که عشق را نه یارای ایستادن است
و نه صبر سکون…

.

.

.

.

تیغ در دست
نخراشیم
لحظه های ناب هم را
شرممان باد
اگر دل بشکنیم
خار شویم
وقتی کاکتوس ها گل می دهند
چشم وگوش را،
باید شست
لحظه ایی تفکر
می شکند تورا
خنده ایی سرد …
خورده نگیریم به هم
کاکتوس وجودمان
گل می دهد، یک روز
سرخ سرخ

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved