زمان دقیق واریزی یارانه مهر 93

yarane-dailysun.ir

یارانه های مهر ماه ۹۳ مانند ماههای گذشته، بیست و دوم به حساب سرپرستان خانوار ریخته خواهد شد .

یارانه مهرماه ۹۳ همانند ماههای گذشته ساعت ۲۴ بیست و دوم مهرماه ۹۳ به حساب سرپرستان واریز و قابل برداشت خواهد بود.
مبلغ یارانه نیز بدون تغییر همان ۴۵۵۰۰ تومان به ازای هر نفر از خانواده پرداخت خواهد شد.

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved