دعاي تحویل سال نو همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی 95

re12

برای مشاهده دعاي تحویل سال نو همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی ۹۵  یه ادامه مطلب مراجعه نمایید…

يا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار
Oh reformer of hearts and minds
ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها

*******

يا مُدبِّرَ الليلِ و النَّهار
Director of day and night
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها

*******
يا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال
and transformer of conditions
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت

*******
حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال
Change ours to the best in accordance with your will
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

Copyright Dailysun.iR© 2014 - All Rights Reserved